Algemene voorwaarden


Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden welke gehanteerd en van toepassing verklaard worden door de Webshop+, gevestigd en kantoorhoudende te Kampen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders
is aangegeven.
Gebruiker : de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden,
Opdrachtnemer : Webshop+ , gevestigd en
kantoorhoudende te Kampen, hierna te noemen Webshop+ ,
tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever : de wederpartij van Webshop+ met wie een overeenkomst is
gesloten.
Overeenkomst : elke met Webshop+ gesloten overeenkomst tot dienstverlening en
alle overig met Webshop+ gesloten overeenkomsten ongeacht titel,
inhoud of strekking van de overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en
overeenkomsten tussen Webshop+ en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
Webshop+ werkt uitsluitend met haar eigen voorwaarden, en dus niet met inkoopvoorwaarden van wederpartij.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Webshop+, voor de uitvoering waarvan
derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webshop+ en opdrachtgever zullen als dan in overleg
treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en
voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen en dit in de tussen partijen gesloten overeenkomst nader is bepaald en omschreven.

Artikel 3: Opdrachten

3.1 De opdracht komt tot stand, door e-mail, telefoon of schriftelijke aanvraag. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste
weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt. Webshop+ aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor onjuiste vermelding van gegevens of inhoud van de bedrijfsprofielen.
3.2 De opdrachtgever verstrekt Webshop+ tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede
uitvoering van de opdracht.
3.3 Webshop+ zal afhankelijk van de inhoud van de opdracht op verzoek van opdrachtgever een offerte opmaken en doen
toekomen aan opdrachtgever.
3.4 De behandeling van een opdracht en het aangaan van een overeenkomst gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde
dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn en de overeenkomst rechtsgeldig kan aangaan.
3.5 Webshop+ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk en/of per e-mail het sluiten van de overeenkomst bevestigen.
3.6 Webshop+ is niet verplicht tot acceptatie van een opdracht en behoudt zich het recht voor offerteaanvragen, bedrijfsprofielen
en of advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.
3.7 De overeenkomst tussen Webshop+ en opdrachtgever komt tot stand na voldoening door opdrachtgever van het
factuurbedrag als vermeld op de aan opdrachtgever verzonden factuur.
3.8 De opdracht tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.9 Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer dus
schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 4: Tarieven

4.1 De opdrachtgever is aan Webshop+ vergoedingen verschuldigd voor de levering van de dienst(en), welke door partijen bij
overeenkomst nader zullen worden bepaald.
4.2 De vergoeding die de opdrachtgever is verschuldigd, wordt in een door Webshop+ opgestelde factuur vermeld, welke per email
of post aan de opdrachtgever wordt toegestuurd en/of online ter beschikking wordt gesteld
4.3 Webshop+ behoudt zich het recht voor indien nodig tarieven die voor de Internetdienst gelden te wijzigen. Deze wijziging
gaat niet eerder in dan nadat de wijziging minimaal 2 (twee) weken voorafgaande aan de inwerkingtreding aan de
opdrachtgever is meegedeeld en in overeenstemming met opdrachtgever is.
4.4 Indien het gebruik van een internetdienst, door de opdrachtgever in een periode sterk is toegenomen en deze internetdienst
een afname afhankelijke vergoeding kent, is Webshop+ bevoegd opdrachtgever hiervoor tussentijds te factureren.

Artikel 5: wijzigingen

5.1 Indien de opdrachtgever zijn (correspondentie-)adres of de levering van de internetdienst wenst te wijzigen, te verplaatsen of
te verhuizen dient hij de wijziging zo spoedig mogelijk, doch tenminste 2 weken voorafgaand aan de wijziging, aan Webshop+
schriftelijk (per reguliere post of E-mail) mede te delen.
5.2 Webshop+ zal de opdrachtgever meedelen of de beoogde wijziging, verplaatsing of verhuizing (technisch) mogelijk is en zo ja,
of en welke kosten hieraan verbonden zijn.
5.3 De opdrachtgever is, zonder voorafgaande toestemming van Webshop+, niet gerechtigd zelf wijzigingen, verplaatsingen of
verhuizingen door te voeren, noch zulks te laten doen door een andere persoon of organisatie dan Webshop+ voor zover het
voorzieningen ten behoeve van de internetdienst en/of apparatuur betreft die eigendom is/zijn van Webshop+.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Webshop+ aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid over de inhoud, strekking, vormgeving of
zoekmachineresultaten. Opdrachtgever vrijwaart Webshop+ tegen iedere vorm van aanspraak van derden.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Webshop+ is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij partijen af
zien van elke vordering tot verdere nakoming, vergoeding van schade of overige bepalingen uit de overeenkomst, zodat na
ontbinding partijen over en weer niets van elkaar te vorderen hebben.
7.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan al het geen daarover in de wet en geldende jurisprudentie is
bepaald, alsmede alle invloeden van buiten af welke oorzaak zijn van de tekortkoming in de nakoming, voorzien of niet
voorzien en op welke oorzaken Webshop+ op geen enkele wijze invloed kan uitoefenen, werkstakingen, milieu- en
natuurrampen en brand worden daaronder begrepen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle eventueel door Webshop+ aan opdrachtgever geleverde zaken, welke onlosmakelijk zijn verbonden aan de door
Webshop+ uit te voeren opdracht en welke Webshop+ nodig acht voor de uitoefening van de opdracht blijven eigendom van
de Webshop+. Met dien verstande als partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat opdrachtgever de geleverde zaken na
afloop van de overeenkomst zal behouden, zal het eigendom van de geleverde zaken pas in eigendom overgaan wanneer
opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit alle met Webshop+ gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2 Webshop+ behoudt zich het recht tot het moment van eigendomsoverdracht alle haar bekende gegevens met betrekking tot
de geleverde zaken niet te zullen vrijgeven, tenzij Webshop+ hiertoe wettelijk verplicht wordt.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Webshop+ anders
is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2 Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft Webshop+ het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van
voldoening van het verschuldigde bedrag. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van
de opdrachtgever komen ten laste van opdrachtgever. Rente kosten en aanmaningskosten (35 euro) worden in rekening gebracht na de herinnering.
9.3 Indien de betaling langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan Webshop+ de uitvoering van de opdracht opschorten totdat
betaling is geschiedt.
9.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van
Webshop+ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9.5 Webshop+ heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Webshop+ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere
volgorde voor de toerekening aanwijst. Webshop+ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
9.6 Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van
de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.

Artikel 10: Onderzoek, reclames en klachten

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen een week na factuurdatum, doch uiterlijk
binnen twee weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Webshop+. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webshop+ in staat is
adequaat te reageren.
10.2 Indien een klacht gegrond is, zal Webshop+ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de
opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Webshop+ slechts
aansprakelijk voor zover dit bij wet is bepaald met een maximum van 10.000 euro.

Artikel 11: Opzegging

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen. (Behalve indien anders schriftelijk overeengekomen)
11.2 Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk en aangetekend gedaan te worden.
11.3 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft Webshop+ recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot
dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte
werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
11.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal Webshop+ desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden
11.5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webshop+ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever
in rekening gebracht.

Artikel 12: Vrijwaringen

12.1 Opdrachtgever vrijwaart Webshop+ voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door
de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
12.2 Indien opdrachtgever aan Webshop+ informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1 Op de Algemene Voorwaarden, en op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Bij strijdigheid tussen mondelinge en schriftelijke uitingen van Webshop+, prevaleren de schriftelijke uitingen.
13.3 Mondelinge toezeggingen door of afspraken met ondergeschikten van Webshop+ of door haar ingeschakelde derden binden
Webshop+ niet
13.4 Geschillen tussen Webshop+ en de opdrachtgever die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden en/of uit de overeenkomst en
die niet in der minne geschikt kunnen worden, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter

Print versieDownload